Sự hình thành thể đa bội do nguyên phán và giảm phân không bình thường như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 71 - sgk Sinh học 9

Sự hình thành thể đa bội do nguyên phán và giảm phân không bình thường như thế nào?

Bài làm:

Câu 2: Sự tự nhân đôi của từng NST nhưng không xảy ra phân bào làm cho số lượng NST trong tế bào tăng gấp bội, sự hình thành giao từ không qua giảm nỉũễm và có sự phối hợp giữa chúng trong thụ tinh đã dẫn đến hình thành các thể đa bội.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021