Tại sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 177 - sgk Sinh học 9

Tại sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên?

Bài làm:

  • Tài nguyên thiên nhiên không phải vô tận
  • Vì vậy, chúng ta cần phải sử dụng một cách tiết kiệm và hợp lí, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại, vừa bảo đảm duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021