Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 145 - sgk Sinh học 9

Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia là gì?

Bài làm:

  • Phát triển dân số hợp lí là điều kiện để phát triển bền vững của mỗi Quốc gia, tạo sự hài hòa giừa phát triển kinh tế - xã hội với sử dụng hợp lí tài nguyên, môi trường của đất nước.
  • Phát triển dân số hợp lí là không dể dân sô' tăng quá nhanh dẫn tới thiếu nơi ở, nguồn thức ãn, nước uống, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng và các tài nguyên khác.
  • Phát triển dân số hợp lí là nhằm mục đích đảm bảo tốt chất lượng cuộc sông của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội, mọi người trong xă hội đều được nuôi dưỡng, chăm sóc và có điều kiện phát triển tốt.

  • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021