Mức phản ứng là gì? Cho ví dụ về mức phản ứng ở cây trồng

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 73 - sgk Sinh học 9

Mức phản ứng là gì? Cho ví dụ về mức phản ứng ở cây trồng.

Bài làm:

Câu 2:

  • Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen ( hoặc chỉ 1 gen hoặc 1 nhóm gen) trước môi trường khác nhau.
  • Mức phản ứng do kiểu gen quy định.
  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021