Di truyền y học tư vấn có chức năng gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 88 - sgk Sinh học 9

Di truyền y học tư vấn có chức năng gì?

Bài làm:

Câu 1:

  • Di truyền y học tư vấn có chức năng: chuẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên liên quan đến các bệnh và tật di truyền.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021