Một đoạn mạch đơn cùa phân tủ ADN có trình tự sắp xếp như sau:

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 47 - sgk Sinh học 9

Một đoạn mạch đơn cùa phân tủ ADN có trình tự sắp xếp như sau:

A-T-G-X-T-A-G-T-X

Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó.

Bài làm:

Câu 4: Đoạn mạch đơn bổ sung là: T-A-X-G-A-T-X-A-G

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021