Giải bài 24 sinh 9: Đột biến số lượng NST (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Để tạo nên các biến dị, ngoài nguyên nhân đột biến cấu trúc NST, đột biến gen còn có đột biến số lượng NST. Đó là những biến đổi số lượng xảy ra ở 1 hoặc 1 số cặp NST nào đó hoặc ở tất cả các cặp NST. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

III. Hiện tượng đa bội thể

  • Đa bội thể là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n).
  • Có 2 loại tự đa bội:
    • Thể đa bội lẻ: 3n, 5n, 7n,...
    • Thể đa bội chẵn: 4n, 6n, 8n, ...
  • Tế bào đa bội có số lượng NST tăng gấp bội, số lượng ADN cũng tăng tương ứng.

=> Quá trình tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ hơn

=> Kích thước tế bào của thể đa bội lớn, cơ quan sinh dưỡng to, sinh trưởng phát triển mạnh, chống chịu tốt.

IV. Sự hình thành thể đa bội

Kết quả hình ảnh cho cơ chế phát sinh thể đa bội

  • Cơ chế phát sinh: Dưới tác động của các tác nhân vật lí, hóa học gây dối loạn trong nguyên phân hoặc giảm phân làm cho tất cả các NST không phân li.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 71 - sgk Sinh học 9

Thể đa bội là gì? Cho ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 71 - sgk Sinh học 9

Sự hình thành thể đa bội do nguyên phán và giảm phân không bình thường như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 71 - sgk Sinh học 9

Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường qua những dấu hiệu gì? Có thể ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như thế nào?

Hãy sưu tập tư liệu và mổ tả một giống cây trồng đa bộí ở Việt Nam.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 10 bài 24: Đột biến số lượng NST ( tiếp theo)


  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021