Trắc nghiệm sinh học 10 bài 24: Đột biến số lượng NST ( tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 9 bài 24: Đột biến số lượng NST ( tiếp theo) . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Đặc điểm của thực vật đa bội là:

 • A. Có các cơ quan sinh dưỡng to nhiều so với thể lưỡng bội
 • B. Tốc độ phát triển chậm

 • C. Kém thích nghi và khả năng chống chịu với môi trường yếu

 • D. Ở cây trồng thường làm giảm năng suất

Câu 2: Thể đa bội được phát sinh theo cơ chế nào?

 • A. Do tác động ngoại cảnh, bộ NST tăng lên gấp bội

 • B. Tất cả các cặp NST không phân li do thoi vô sắc không được hình thành
 • C. Do kiểu gen bị biến đổi nhiều, kiểu hình cũng biến đổi theo

 • D. Cả A và B

Câu 3: Đột biến đa bội là dạng đột biến nào?

 • A. NST bị thay đổi về cấu trúc

 • B. Bộ NST bị thừa hoặc thiếu 1 vài NST

 • C. Bộ NST tăng theo bội số của n và lớn hơn 2n
 • D. Bộ NST tăng, giảm theo bội số của n

Câu 4: Thể đa bội là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có:

 • A. Sự tăng số lượng NST xảy ra ở tất cả các cặp

 • B. Sự giảm số lượng NST xảy ra ở tất cả các cặp

 • C. Sự tăng số lượng NST xảy ra ở một số cặp nào đó

 • D. Sự giảm số lượng NST xảy ra ở một số cặp nào đó

Câu 5: Hiện tượng tăng số lượng xảy ra ở toàn bộ các NST trong tế bào được gọi là:

 • A. Đột biến đa bội thể
 • B. Đột biến dị bội thể

 • C. Đột biến cấu trúc NST

 • D. Đột biến mất đoạn NST

Câu 6: Thể đa bội không tìm thấy ở:

 • A. Đậu Hà Lan

 • B. Cà độc dược

 • C. Rau muống

 • D. Người

Câu 7: Hoá chất sau đây thường được ứng dụng để gây đột biến đa bội ở cây trồng là:

 • A. Axit phôtphoric

 • B. Axit sunfuaric

 • C. Cônsixin
 • D.Cả 3 loại hoá chất trên

Câu 8: Thể đa bội không có đặc điểm nào sau đây?

 • A. Sinh trưởng mạnh, phát triển nhanh

 • B. Năng suất cao, phẩm chất tốt

 • C. Những cá thể đa bội lẻ có khả năng sinh sản hữu tính
 • D. Rất ít gặp ở động vật

Câu 9: Tác nhân hóa học nào sau đây được dùng phổ biến để gây đa bội hóa?

 • A. Tia gamma

 • B. Hóa chất EMS

 • C. Hóa chất NMU

 • D. Consixin

Câu 10: Con người có thể tạo ra thể tứ bội bằng cách nào trong các cách dưới đây?

1. Cho các cá thể tứ bội sinh sản dinh dưỡng hay sinh sản hữu tính.

2. Giao phối giữa cây tứ bội với cây lưỡng bội.

3. Làm cho bộ NST của tế bào sinh dưỡng nhân đôi nhưng không phân li trong nguyên phân.

4. Làm cho bộ NST của tế bào sinh dục nhân đôi nhưng không phân li trong giảm phân, rồi tạo điều kiện cho các giao tử này thụ tinh với nhau.

Số phương án đúng là:

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3
 • D. 4

Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 24 sinh 9: Đột biến số lượng NST (tiếp theo)


 • 66 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021