Giải bài 28 sinh 9: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

  • 1 Đánh giá

Giống như các sinh vật khác, ở người cũng có hiện tượng di truyền và biến dị. Tuy nhiên, việc nghiên cứu di truyền học người găp nhiều khó khăn: sinh sản muộn và đẻ ít con, không thể áp dụng các phương pháp lai và gây đột biến vì lí do xã hội. Do vậy, cần có phương pháp nghiên cứu di truyền người phù hợp. Sau đậy, KhoaHoc tóm tắt kiến thức và hướng dẫn các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Nghiên cứu phả hệ

  • Nghiên cứu phả hệ là phương pháp nghiên cứu bằng cách ghi chép sự di truyền của một số tính trạng qua các thế hệ của một dòng họ để xác định các đặc điểm di truyền.

Kết quả hình ảnh cho các ký hiệu phả hệ

II. Nghiên cứu trẻ đồng sinh

1. Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng

  • Trẻ đồng sinh là những đứa trẻ cùng được sinh ra ở 1 lần sinh.

Kết quả hình ảnh cho đồng sinh

2. Ý nghĩa của nghiên cứu trẻ đồng sinh

  • Nghiên cứu trẻ đồng sinh cùng trứng có thể xác định được:
    • Tính trạng nào đó do gen quyết định là chủ yếu
    • Tính trạng nào chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường tự nhiên và xã hội.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 81 - sgk Sinh học 9

Phương pháp nghiên cứu phả hệ là gì ? Tại sao người ta phải dùng phương pháp đó đế nghiên cứu sự di truyền một sô tính trạng ở người ? Hãy cho một ví dụ về ứng dụng của phương pháp nói trên.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 81 - sgk Sinh học 9

Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau cơ bản ở những điếm nào ? Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh có vai trò gì trong nghiên cứu di truyền người ? Hãy tìm một ví dụ về trẻ đồng sinh ở địa phương em.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người


  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021