Giải bài 47 sinh 9: Quần thể sinh vật

  • 1 Đánh giá

Đa số các sinh vật bậc cao không sống đơn lẻ mà sống thành nhóm cá thể, bầy đàn. Khi nghiên cứu, người ta thấy rằng nhóm cá thể có quy định, đặc trưng cơ bản. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 47.

A. Lý thuyết

I. Thế nào là một quần thể sinh vật?

  • Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, sinh sống trong 1 khoảng không gian nhất định, ở 1 thời điểm nhất định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới.

II. Những đặc trưng cơ bản của quần thể

1. Tỉ lệ giới tính

  • Là tỉ lệ giữa cá thể đực/ cá thể cái
  • Tỉ lệ giới tính thay đổi chủ yếu theo lứa tuổi và phụ thuộc vào sự tử vong không đều giữa cá thể đực và cái

2. Thành phần nhóm tuổi

  • Các nhóm tuổi:

Kết quả hình ảnh cho các nhóm tuổi

  • Có 3 dạng tháp tuổi:

Kết quả hình ảnh cho các nhóm tuổi

3. Mật độ quần thể

  • Là số lượng hay khối lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích hay thể tích
  • Mật độ thay đổi theo mùa, theo năm, phụ thuộc vào chu kì sống của sinh vật

III. Ảnh hưởng của môi trường tới quần thể sinh vật

  • Khi điều kiện môi trường thuận lợi, mật độ quần thể tăng cao

=> Thiếu thức ăn, chỗ ở, bệnh tật, ....

=> Mật độ điều chỉnh về mức cân bằng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 142 - sgk Sinh học 9

Hãy lấy hai ví dụ chứng minh các cá thể trong quần thể hỗ trợ, cạnh tranh lẫn nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 142 - sgk Sinh học 9

Từ bảng sô lượng cá thể của ba loài sau, hãy vẽ hình tháp tuổi của từng loài trên giấy kẻ li và nhận xét hình tháp đó thuộc dạng hình tháp gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 142 - sgk Sinh học 9

Mật độ các cá thề trong quần thể được điều chỉnh quanh mức căn bằng như thể nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 47: Quần thể sinh vật


  • 30 lượt xem