Giải bài 13 sinh 9: Di truyền liên kết

  • 1 Đánh giá

Quy luật di truyền liên kết của Moocgan bổ sung cho quy luật di truyền của Menđen khi xét tới sự di truyền đồng thời của nhiều cặp tính trạng.

I. Lý thuyết

1. Thí nghiệm của Moocgan

  • Đối tượng: Ruồi giấm
  • Thí nghiệm và sự giải thích theo cơ sở khoa học:

  • Di truyền liên kết: Các gen quy định một nhóm tính trạng nằm trên 1 NST cùng phân li về 1 giao tử và cùng được tổ hợp trong quá trình thụ tinh.

2. Ý nghĩa của di truyền liên kết

  • Mỗi NST mang nhiều gen tạo thành nhóm gen liên kết.

=> Số nhóm gen liên kết của mỗi loài bằng bộ đơn bội (n).

  • Dựa vào sự di truyền liên kết, người ta có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn di truyền cùng nhau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Thế nào là di truyền liên kết ? Hiện tượng này đã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menđen như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hãy giải thích thí nghiệm của Moocgan về sự di truyền liên kết dựa trên cơ sở tế bào học.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: So sánh kết quả lai phân tích F1 trong 2 trường hợp di truyền độc lập và di truyền -liên kết của 2 cặp tính trạng. Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết trong chọn giống.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Cho 2 thứ đậu thuần chủng hạt trơn, không có tua cuốn và hạt nhăn, có tua cuốn giao phấn với nhau được F1 toàn hạt trơn, có tua cuốn. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2 có tỉ lệ

1 hạt trơn, không có tua cuốn : 2 hạt trơn, có tua cuốn : 1 hạt nhăn, có tua cuốn.

Kết quả phép lai được giải thích như thế nào ? Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau :

a. Từng cặp tính trạna đều phân li theo ti lệ 3 : 1.

b. Hai cặp tính trạng di truyền độc lập với nhau.

c. Hai cặp tính trạng di truyền liên kết.

d. Sự tổ hợp lại các tính trạng của P.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 13: Di truyền liên kết


  • 21 lượt xem