Giải bài 11 sinh 9: Phát sinh giao tử và thụ tinh

  • 1 Đánh giá

Qua giảm phân, các tế bào con tạo thành được gọi là giao tử. Quá trình hình thành giao tử ở động vật khác với thực vật và hình thành giao tử đực khác với hình thành giao tử cái.

I. Lý thuyết

1. Sự phát sinh giao tử

=> Qua giảm phân, ở động vật, mỗi tinh bào bậc 1 cho ra 4 tinh trùng, còn mỗi noãn bào bậc 1 chỉ cho ra 1 trứng.

2. Thụ tinh

  • Thụ tinh là sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái (hay giữa tinh trùng và trứng) tạo thành hợp tử (thực chất là sự kết hợp 2 bộ nhân đơn bội của giao tử đực và cái tạo thành bộ lưỡng bội ở hợp tử).

3. Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh

  • Giảm phân giúp tạo thành giao tử mang bộ NST đơn bội n NST.
  • Thụ tinh giúp phục hồi bộ NST lưỡng bội 2n NST đặc trưng cho loài.
  • => Sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh:
    • giúp duy trì ổn định bộ NST lưỡng bội đặc trưng cho loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể.
    • tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú cho chọn giống và tiến hóa.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Giải thích vi sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ờ những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gi trong các sự kiện sau đây ?
a. Sự kết hợp theo nguyên tắc : một giao tử đực với một giao tử cái
b. Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội
c. Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái
d. Sự tạo thành hợp tử

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Khi giảm phân và thụ tinh trong tế bào của một loài giao phối, xét hai cặp NST tương đồng ki hiệu là Aa và Bb thì khi giảm phản và thụ tinh sẽ cho ra các tồ hợp NST nào trong các giao tử và các hợp tử?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh


  • 19 lượt xem