Giải bài 17 sinh 9: Mối quan hệ giữa gen và ARN

 • 1 Đánh giá

Gen có chức năng mang thông tin quy định cấu trúc của protein, quy định tính trạng. Vậy chức năng của gen được thể hiện như thế nào? ARN là gì? KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. ARN

Kết quả hình ảnh cho ARN

 • ARN (axit ribonucleic) thuộc loại axit nucleic
 • Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là: A, U, G, X
 • Theoo chức năng, có 3 loại ARN:
 • mARN: truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của các protein
 • tARN: vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp protein
 • rARN: thành phần cấu tạo nên riboxom - nơi tổng hợp protein

II. ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào?

 • Quá trình phiên mã (tổng hợp ARN):
  • Khởi đầu: ARN polimeraza bám vào gen => tháo xoắn ADN
  • Kéo dài: tổng hợp mạch mARN
  • Kết thúc: hoàn thiện mARN (loại bỏ các đoạn intron ở sinh vật nhân thực)

=> ARN được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là 1 mạch của gen và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.

=> Trình tự các nucleotit trên mạch khuôn của gen quy định trình tự các nucleotit trên mạch ARN

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen --> ARN

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 53 - sgk Sinh học 9

Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau:

Mach 1: A-T-G-X-T-X-G

Mạch 2: T-A-X-G-A-G-X

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 53 - sgk Sinh học 9

Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

- A - U - G - X - U - G - A - X -

Xác định trình tự các nucléôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?

a. tARN

b. m ARN

c. rARN

d. Cả 3 loại ARN trên

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN


 • 36 lượt xem