Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?

a. tARN

b. m ARN

c. rARN

d. Cả 3 loại ARN trên

Bài làm:

Câu 5:

=> đáp án b

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021