Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN.

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN.

Bài làm:

Câu 1:

 • ADN (axit deoxiribonucleic) là một loại axit nucleic, cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N và P
 • ADN là đại phân tử, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân
  • Mỗi phân tử gồm hàng vạn, hàng triệu đơn phân
  • Đơn phân là các nucleotit: A, T, G, X
 • Tính chất của ADN:
  • Tính đa dạng: khi thay đổi số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nucleotit có thể tạo vô số các ADN
  • Tính đặc thù: mỗi phân tử ADN đặc trưng bởi số lượng, trình tự sắp xếp và thành phần các nucleotit
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021