Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau:

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 53 - sgk Sinh học 9

Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau:

Mach 1: A-T-G-X-T-X-G

Mạch 2: T-A-X-G-A-G-X

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Bài làm:

Câu 3: Mạch ARN có trình tự các đơn phân như sau: A- U - G -X - U - X - G

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021