Nêu những điểm khác nhau của hai phương pháp chọn lọc cá thể và chọn lọc hàng loạt

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 117 - sgk Sinh học 9

Nêu những điểm khác nhau của hai phương pháp chọn lọc cá thể và chọn lọc hàng loạt.

Bài làm:

  • Những điểm khác nhau cùa chọn lọc cá thể và chon loc hàng loat là:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021