Mật độ các cá thề trong quần thể được điều chỉnh quanh mức căn bằng như thể nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 142 - sgk Sinh học 9

Mật độ các cá thề trong quần thể được điều chỉnh quanh mức căn bằng như thể nào?

Bài làm:

  • Mật độ quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, theo năm và phụ thuộc vào chu kì sông cùa sinh vật. Cơ chế điều hòa mật độ quần thể trong trường hợp mật độ xuông thấp hoặc tãng cao duy trì trạng thái cân bằng của quần thể:
    • Khi mật độ cá thể quá cao, điều kiện sống suy giảm, trong quần thể xuất hiện nhừng dâu hiệu làm giảm số lượng cá thể như hiện tượng di cư của một bộ phận cá thể trong quần thể, giảm khả nãng sinh sản và mắn đẻ của các cá thể cái, giảm mức sống sót của các cá thể non và già,...
    • Khi mật độ cá thể giảm tới mức thấp nhất định, quần thể có cơ chế điều chỉnh số lượng theo hướng ngược lại, khả năng sinh sản và khả năng sống sót của các cá thể trong quần thể tăng cao hơn.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021