Đột biến gen là gì? Cho ví dụ.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Bài 21 sgk sinh học 9

Đột biến gen là gì? Cho ví dụ.

Bài làm:

Câu 1:

  • Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới 1 hoặc một số cặp nucleotit.
  • Ví dụ: mất 1 cặp nucleotit, thêm 1 cặp nucleotit, ...
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021