Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có:

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 16 - sgk Sinh học 9

Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có:

a. tỉ lệ phân li của mỗi tính trạng là 3 trội : 1 lặn

b. tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

c. 4 kiểu hình khác nhau

d. các biến dị tổ hợp

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Bài làm:

Câu 3:

  • Khi thay đổi P thì câu a, c, d không đúng với F2 nữa.
  • Ví dụ: P: AAbb x aaBB

=> đáp án đúng là b

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021