Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 22 - sgk Sinh học 9

Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục.

Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau : P : Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm

—> F1 : 75% thân đỏ thầm : 25% thân xanh lục.

Hãy chọn kiểu gen cùa P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây:

a. P : AA X AA
b. P : AA X Aa
c. P : AA X aa
d. P : Aa X Aa

Bài làm:

Câu 2:

  • Theo đề bài, P: đỏ thẫm x đỏ thâm

--> F1: 3 xanh lục : 1 đỏ thẫm

=> Cây đỏ thẫm P mang kiểu gen dị hợp và đỏ thẫm là tính trạng trội so với xanh lục.

  • Quy ước: A - đỏ thẫm, a - xanh lục
  • Sơ đồ lai:

P: thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm

Aa Aa

G: A,a A,a

F1: 1AA :2Aa : 1aa

3 đỏ thẫm : 1 xanh lục

=> Đáp án d

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021