Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tinh đặc thù của prôtêin?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tinh đặc thù của prôtêin?

a. Cấu trúc bậc 1

b. Cấu trúc bậc 2

c. Cấu trúc bậc 3

d. Cấu trúc bậc 4

Bài làm:

Câu 3:

=> đáp án a

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021