Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn tưong các trường hợp sau đây ?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn tưong các trường hợp sau đây ?

a. 2
b.4
c. 8
d.16

Bài làm:

Câu 4:

Khi bước vào giảm phân II, mỗi tế bào mang n NST kép.

Ở kì sau của giảm phân II, các NST kép tách thành 2 NST đơn.

=> Mỗi tế bào gồm 2n NST đơn: 2.n = 8 NST

=> Đáp án c

  • 119 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021