Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của mình như thế nào?

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của mình như thế nào?

Bài làm:

Câu 1:

 • Mỗi cặp tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định.
  • A: hạt vàng
  • a: hạt xanh
  • B: vỏ trơn
  • b: vỏ nhăn
 • Các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập với nhau trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp tự do trong quá tình thụ tinh.
 • Sơ đồ lai:

P (t/c): AABB x aabb

G: AB ab

F1: AaBb (100% vàng, trơn)

F1 x F1: AaBb x AaBb

G: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab

F2:

ABAbaBab
ABAABBAABbAaBBAaBb
AbAABbAAbbAaBbAabb
aBAaBBAaBbaaBBaaBb
abAaBbAabbaaBbaabb

=> Tỉ lệ KG -KH:

9 A - B - : 9 vàng, trơn

3 A - bb: 3 vàng, nhăn

3 aaB - : 3 xanh, trơn

1 aabb: 1 xanh, nhăn

 • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021