Giải bài 25 sinh 9: Thường biến

 • 1 Đánh giá

Trong thực tế, khi nghiên cứu hiện tượng biến dị cho thấy, một số trường hợp không có sự biến đổi về vật chất di truyền ở gen, NST nhưng vẫn tạo ra kiểu hình của đời con cháu khác với bố, mẹ, tổ tiên. Vậy nguyên nhân nào gây nên hiện tượng này? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường

 • Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
 • Thường biến thường biểu hiện đồng loạt, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, không di truyền được.

II. Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình

 • Kiểu gen quy định cách phản ứng của cơ thể trước môi trường
 • Kiểu hình là kết quả của tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
  • Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen
  • Các tính trạng số lượng phụ thuộc nhiều vào môi trường.

III. Mức phản ứng

 • Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen ( hoặc chỉ 1 gen hoặc 1 nhóm gen) trước môi trường khác nhau.
 • Mức phản ứng do kiểu gen quy định.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 73 - sgk Sinh học 9

Thương biến là gì? Phân biệt thường biến với đột biến.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 73 - sgk Sinh học 9

Mức phản ứng là gì? Cho ví dụ về mức phản ứng ở cây trồng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 73 - sgk Sinh học 9

Người ta đã vận dụng những hiếu biết về ảnh hưởng của môi trường đôi với tính trạng số lượng về mức phản ứng để nâng cao năng suất, vật nuôi, cây trồng như thế nào

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 25: Thường biến


 • 29 lượt xem