Thương biến là gì? Phân biệt thường biến với đột biến

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 73 - sgk Sinh học 9

Thương biến là gì? Phân biệt thường biến với đột biến.

Bài làm:

Câu 1:

  • Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
  • Phân biệt thường biến với đột biến:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021