Muốn xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội cần phải làm gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Muốn xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội cần phải làm gì?

Bài làm:

Câu 1:

  • Muốn xác định cơ thể mang tính trạng trội chưa biết kiểu gen ta thực hiện phép lai phân tích - Lai với cơ thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp (hay thuần chủng). Nếu kết quả của phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp (hay không thuần chủng).
  • Sơ đồ lai:

P: AA x aa

G: A a

F1: Aa

P: Aa x aa

G: A,a a

F1: 1Aa: 1aa

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021