Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học.

Bài làm:

Câu 1:

  • Đối tượng của Di truyền học là: các hiện tượng di truyền và biến dị.
  • Nội dung nghiên cứu: cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.
  • Ý nghĩa: Có vai trò quan trọng về lý thuyết và thực tiễn cho khoa học chọn giống và Y học, đặc biệt là trogn Công nghệ sinh học hiện đại.
  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021