Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập.

Bài làm:

Câu 2:

  • Nội dung của quy luật phân li độc lập: "Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử".
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021