Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường.

Bài làm:

Câu 1:

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021