Từ bảng sô lượng cá thể của ba loài sau, hãy vẽ hình tháp tuổi của từng loài trên giấy kẻ li và nhận xét hình tháp đó thuộc dạng hình tháp gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 142 - sgk Sinh học 9

Từ bảng sô lượng cá thể của ba loài sau, hãy vẽ hình tháp tuổi của từng loài trên giấy kẻ li và nhận xét hình tháp đó thuộc dạng hình tháp gì?

Bài làm:

  • Hình tháp của chuột đồng có dạng ổn định.
  • Hình tháp của chim trĩ có dạng phát triển.
  • Hình tháp của nai có dạng giảm sút.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021