Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 23 - sgk Sinh học 9

Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh.

Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong các trường hợp sau để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh?

a. Mẹ mắt đen (AA) X Bố mắt xanh (aa)

b. Mẹ mắt đen (Aa) X Bố mắt đen (Aa)

c. Mẹ mắt xanh (aa) X Bố mắt đen (Aa)

d. Mẹ mắt đen (Aa) X Bố mắt đen (AA)

Bài làm:

Câu 4:

  • A - Mắt đen, a - mắt xanh
  • Con mắt xanh có KG: aa

=> Nhận một giao tử a từ bố, nhận một giao tử a từ mẹ (1)

  • Con mắt đen có KG: A -

=> Nhận một giao tử A từ bố hoặc mẹ (2)

Từ (1) và (2) => có ít nhất bố hoặc mẹ mang KG dị hợp Aa, người còn lại có KG Aa hoặc aa

=> đáp án b,c

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021