Giải bài 49 sinh 9: Quần xã sinh vật

  • 1 Đánh giá

Cấp tổ chức của thế giới sống cao hơn quần thể sinh vật là quần xã sinh vật. Vậy quần xã sinh vật được xác định như thế nào? Chúng có đặc trưng gì? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 49.

A. Lý thuyết

I. Thế nào là một quần xã sinh vật?

  • Quần xã sinh vật là 1 tập hợp những quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong 1 không gian nhất định.
  • Các quần thể có mối quan hệ chặt chẽ giúp ổn định cấu trúc của quần xã.

II. Những dấu hiệu điển hình của một quần xã sinh vật

Kết quả hình ảnh cho dấu hiệu điển hình của quần xã

III. Quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã

  • Các nhân tố sinh thái luôn ảnh hưởng, tạo nên sự thay đổi của quần xã
  • Số lượng các thể của mỗi quần thể trong quần xã luôn được khống chế ở mức độ phù hợp với khả năng của môi trường tạo nên sự cân bằng sinh học trong quần xã => gọi là hiện tượng khống chế sinh học

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 149 - sgk Sinh học 9

Thế nào là một quần xã? Quần xã khác với quần thể như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 149 - sgk Sinh học 9

Hãy lấy một ví dụ về một quần xã sinh vật mà em biết. Trả lời các câu hỏi gợi ý sau:

  • Kể tên các loài trong quần xã đó.
  • Các loài đó có liên hệ với nhau như thế nào?
  • Khu vực phân bố của quần xã.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 149 - sgk Sinh học 9

Nêu những đặc điểm về số lượng và thành phần loài của quần xã sinh vật

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 149 - sgk Sinh học 9

Thế nào là cân bằng sinh học ? Hãy lấy ví dụ minh họa về cân bằng sinh học

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 49: Quần xã sinh vật


  • 27 lượt xem