Thế nào là một quần xã? Quần xã khác với quần thể như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 149 - sgk Sinh học 9

Thế nào là một quần xã? Quần xã khác với quần thể như thế nào?

Bài làm:

  • Quần xã sinh vật là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian có rắc điều kiện sinh thái tương tự nhau. Các sinh vật trong quần xã có mõi quan hệ gắn bó như một thể thống nhất và do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ồn định. Các sinh vật trong quần xã thích nghi với môi trường sống của chúng.
  • Quần thể là tập hợp những cá thể cùng một loài sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ờ một thời điểm nhất định, có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới. Các cá thể trong quần thể có mối quan hệ sinh thái hỗ trợ hoậc cạnh tranh nhau.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021