Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng.

Bài làm:

Câu 3:

  • NST là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN. Nhờ sự tự sao của ADN mà NST tự nhân đôi giúp các gen quy định các tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021