Nêu mối quan hệ giữa gen, ARN, giữa ARN và protein

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Nêu mối quan hệ giữa gen, ARN, giữa ARN và protein.

Bài làm:

Câu 1:

  • Gen mang thông tin quy định trình tự các nucleotit trên ARN
  • mARN mang thông tin quy định trình tự các axit amin trên protein
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021