Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

Bài làm:

Câu 3: Menđen giải thích kết quả thí nghiệm lai một cặp tính trạng:

 • Mỗi tính trạng trong cơ thể do 1 cặp nhân tố di truyền (gen) quy định.
  • Nhân tố di truyền trội - quy định tính trạng trội (kí hiệu: chữ cái in hoa)
  • Nhân tố di truyền lặn - quy định tính trạng lặn (kí hiệu: chữ cái in thường)
 • Trong tế bào sinh dưỡng, các nhân tố di truyền luôn tồn tại thành từng cặp.
 • Trong quá trình phát sinh giao tử, các nhân tố di truyền trong từng cặp nhân tố di truyền sẽ phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất của nó như ở cơ thể thuần chủng P.
 • Các nhân tố di truyền được tổ hợp lại trong quá trình thụ tinh.
 • Sơ đồ lai:

P (t/c): AA (hoa đỏ) x aa (hoa trắng)

G: A a

F1: Aa (100% hoa đỏ)

F1xF1: Aa x Aa

G1: A,a A,a

F2: 1AA : 2Aa : 1aa

3 hoa đỏ : 1 hoa trắng

 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021