Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau :

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 50 - sgk Sinh học 9

Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau :

Mạch 1: A-G-T-X-X-T

Mạch 2: T-X-A-G-G-A

Viết cấu trúc của 2 đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi.

Bài làm:

Câu 4:

  • ADN con :- mạch 1 (cũ): A-G-T-X-X-T

- mạch mới : T-X-A-G-G-A

  • ADN con: - mạch 2 (cũ): T-X-A-G-G-A

- mạch mới : A-G-T-X-X-T

  • 53 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021