Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật.

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật.

Bài làm:

Câu 1:

 • Quá trình phát sinh giao tử đực
  • Tế bào mầm sinh dục nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra tinh nguyên bào.
  • Tinh nguyên bào qua kì trung gian tạo thành tinh bào bậc I
  • Qua giảm phân I tạo thành 2 tinh bào bậc 2
  • Qua giảm phân 2, tạo thành 4 tinh trùng mang n NST.
 • Quá trình phát sinh giao tử cái
  • Tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra noãn nguyên bào.
  • Noãn nguyên bào qua kì trung gian tạo ra noãn bào bậc 1.
  • Qua giảm phân I tạo 1 noãn bào bậc 2 (kích thước lớn) và 1 thể cực thứ nhất (kích thước nhỏ).
  • Qua giảm phân 2, tạo ra 1 trứng (kích thước lớn) và 3 thể cực (kích thước nhỏ).
 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021