Tính đa dạng và đặc thù của protein do những yếu tố nào xác định?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Tính đa dạng và đặc thù của protein do những yếu tố nào xác định?

Bài làm:

Câu 1: Tính đa dạng và đặc thù của protein được thể hiện ở:

  • Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các axit amin
  • Cấu trúc không gian
  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021