Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

a, kì đầu
b, kì giữa
c, kì sau
d, kì trung gian

Bài làm:

Câu 2: Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì trung gian của chu kì tế bào.

=> đáp án đúng là d

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021