Trắc nghiệm sinh học 9 chương 2: Hệ sinh thái (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm sinh học 9 chương 2: Hệ sinh thái (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tháp dân số thể hiện:

 • A. Đặc trưng dân số của mỗi nước
 • B. Thành phần dân số của mỗi nước
 • C. Nhóm tuổi dân số của mỗi nước
 • D. Tỉ lệ nam/nữ của mỗi nước

Câu 2: Nếu một nước có số trẻ em dưới 15 tuổi chiếm trên 30% dân số, số lượng người già chiếm dưới 10%, tuổi thọ trung bình thấp thì được xếp vào loại nước có

 • A. Tháp dân số tương đối ổn định
 • B. Tháp dân số giảm sút
 • C. Tháp dân số ổn định
 • D. Tháp dân số phát triển

Câu 3: Mật độ của quần thể động vật tăng khi nào?

 • A. Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột như lụt lội, cháy rừng, dịch bệnh, ...
 • B. Khi khu vực sống của quần thể mở rộng.
 • C. Khi có sự tách đàn của một số cá thể trong quần thể.
 • D. Khi nguồn thức ăn trong quần thể dồi dào.

Câu 4: Một quần thể chuột đồng có số lượng cá thể ở các nhóm tuổi như sau:

- Nhóm tuổi trước sinh sản 44 con/ha.
- Nhóm tuổi sinh sản: 43 con/ha
- Nhóm tuổi sau sinh sản: 21 con/ha

Biểu đồ tháp tuổi của quần thể này đang ở dạng nào?

 • A. Dạng ổn định
 • B. Dạng phát triển
 • C. Dạng giảm sút
 • D. Vừa ở dạng ổn định vừa ở dạng phát triển

Câu 5: Trong quần xã loài ưu thế là loài:

 • A. Có số lượng ít nhất trong quần xã
 • B. Có số lượng nhiều trong quần xã
 • C. Phân bố nhiều nơi trong quần xã
 • D. Có vai trò quan trọng trong quần xã

Câu 6: Số lượng cá thể trong quần xã luôn được khống chế ở mức độ nhất định phù hợp với khả năng của môi trường. Hiện tượng này gọi là:

 • A. Sự cân bằng sinh học trong quần xã
 • B. Sự phát triển của quần xã
 • C. Sự giảm sút của quần xã
 • D. Sự bất biến của quần xã

Câu 7: Hoạt động nào sau đây là của sinh vật sản xuất:

 • A. Tổng hợp chất hữu cơ thông qua quá trình quang hợp
 • B. Phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ
 • C. Phân giải xác động vật và thực vật
 • D. Không tự tổng hợp chất hữu cơ

Câu 8: Hãy chọn câu trả lời đúng về trật tự của các dạng sinh vật trong một chuỗi thức ăn?

 • A. Sinh vật phân giải → Sinh vật tiêu thụ → Sinh vật sản xuất
 • B. Sinh vật tiêu thụ → Sinh vật sản xuất → Sinh vật phân giải
 • C. Sinh vật sản xuất → Sinh vật tiêu thụ → Sinh vật phân giải
 • D. Sinh vật phân giải → Sinh vật sản xuất → Sinh vật tiêu thụ

Câu 9: Chỉ số thể hiện tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát ở quần xã là:

 • A. Độ đa dạng
 • B. Độ nhiều
 • C. Độ thường gặp
 • D. Độ tập trung

Câu 10: Sinh vật ăn thịt là:

 • A. Con bò
 • B. Con cừu
 • C. Con thỏ
 • D. Cây nắp ấm

Câu 11: Nguyên nhân gây cháy nhiều khu rừng thời nguyên thuỷ là do

 • A. Con người dùng lửa để lấy ánh sáng
 • B. Con người dùng lửa để nấu nướng thức ăn .
 • C. Con người dùng lửa sưởi ấm .
 • D. Con người đốt lửa dồn thú dữ vào các hố sâu để bắt .

Câu 12: Để góp phần bảo vệ tốt môi trường, một trong những điều cần thiết phải làm là:

 • A. Tăng cường chặt, đốn cây phá rừng và săn bắt thú rừng
 • B. Tận dụng khai thác tối đa tài nguyên khoáng sản
 • C. Hạn chế sự gia tăng dân số quá nhanh
 • D. Sử dụng càng nhiều thuốc trừ sâu trên đồng ruộng

Câu 13: Trong mối quan hệ giữa các thành phân trong quân xã, thì quan hệ đóng vai trò quan trọng nhất là

 • A. Quan hệ về nơi ở.
 • B. Quan hệ dinh dưỡng
 • C. Quan hệ hỗ trợ.
 • D. Quan hệ đối địch

Câu 14: Số lượng các loài trong quần xã thể hiện chỉ số nào sau đây:

 • A. Độ nhiều, độ đa dạng, độ tập trung
 • B. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ tập trung
 • C. Độ thường gặp, độ nhiều, độ tập trung
 • D. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều

Câu 15: Cho chuỗi thức ăn đơn giản còn để chỗ trếng sau:

Cây gỗ ->(...........) Chuột -> Rắn -> Vi sinh vật

Loài nào sau đây điển vào chỗ trồng là hợp lí nhất

 • A. Mèo
 • B. Sâu ăn lá cây
 • C. Bọ ngựa
 • D. Ếch
Xem đáp án
 • 111 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021