Trắc nghiệm tiếng anh 4

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm tiếng anh lớp 4. Mỗi unit sẽ có 2 bài test (có đáp án kèm theo) để các em ôn luyện. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo năm chương học trong sách. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm Google cụm từ: trắc nghiệm tiếng anh 4 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 4

Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 1: Nice to see you again

Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 2: I am from Japan

Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 3: What day is it today?

Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 4: When's your birthday ?

Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 5 : Can you swim?

Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 6: Where's your school?

Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 7: What do you like doing?

Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 8: What subjects do you have today?

Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 9: What are they doing?

Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 10: Where were you yesterday?

Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 11: What time is it?

Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 12: What does your father do?

Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 13: Would you like some milk?

Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 14: What does he look like?

Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 15: When's children's day?

Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 16: Let's go to the bookshop

Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 17: How much is the T- shirt?

Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 18: What's your phone number

Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 19: What animal do you want to see?

Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 20: What are you going to do this summer?

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 4