Trắc nghiệm vật lý 12 bài 7: Sóng cơ và sự lan truyền sóng (P2)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 7: Sóng cơ và sự lan truyền sóng (P2). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Vật lý lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Một sóng cơ học có tần số 500 Hz truyền đi với tốc độ 250 m/s. Độ lệch pha gần nhau nhất giữa hai điểm trên cùng một đường truyền sóng là khi khoảng cách giữa chúng bằng

 • A. 6,25 cm
 • B. 0,16 cm
 • C. 400 cm
 • D. 12,5 cm

Câu 2: Một sóng cơ lan truyền trong môi trường được xác định bởi phương trình: . Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường bằng với tốc độ truyền sóng khi:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Một sóng cơ có chu kì T=0,2s truyền theo phương cách nhau 20 cm dao động lệch pha nhau $0,2\pi$. Tốc độ truyền sóng trên phương là:

 • A. 20 m/s
 • B. 40 m/s
 • C. 5 m/s
 • D. 10 m/s

Câu 4: Một sợi dây mảnh đàn hồi, rất dài căng ngang có đầu A dao động điều hòa với tần số thay đổi được trong khoảng từ 45 Hz đến 70 Hz. Sóng tạo thành lan truyền trên dây với tốc độ 5 m/s. Điểm M trên dây cách đầu A một khoảng bằng 20 cm luôn dao động ngược pha với A thì tần số có giá trị là

 • A. 62,5 Hz.
 • B. 48,5 Hz.
 • C. 56,2 Hz.
 • D. 68,1 Hz.

Câu 5: Trên mặt nước phẳng nằm ngang, có một nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 200 Hz. Khoảng cách từ gợn sóng thứ nhất đến gợn sóng thứ năm là 1,6 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

 • A. 2 m/s
 • B. 1 m/s
 • C.16 m/s
 • D. 0,8 m/s.

Câu 6: Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với vận tốc lần lượt là 330 m/s và 1452 m/s. Khi sóng âm đó truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ

 • A. giảm 4,4 lần
 • B. giảm 4 lần
 • C. tăng 4,4 lần
 • D. tăng 4 lần

Câu 7: Một sóng cơ truyền theo phương Ox với phương trình (mm); trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây. Ly độ của điểm M cách O 50m vào thời điểm t=2s là:

 • A. 4 mm
 • B. 2 mm
 • C. -4 mm
 • D. -2 mm

Câu 8: Gọi là bước sóng. Xét sóng truyền trên dây đàn hồi dài vô hạn, khoảng cách giữa hai gợn sóng lồi kề nhau là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Một nguồn sóng dao động tạo ra tại O trên mặt phẳng lạng một dao động điều hòa theo phuông vuông góc với mặt nước . Trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng tròn đồng tâm O cách nhau những khoảng 2 cm. Biết rằng năng lượng sóng truyền đi không mất mát do ma sát và sức cản của môi trường nhưng phân bố đều trên mắt sóng trong. Tại M cách O một khoảng 1 cm có phương trình dao động uM=2cos⁡(100πt) (cm). Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM, cùng phía với M so với nguồn O, cách O một khoảng 2 cm là:

 • A. (cm)
 • B. (cm)
 • C. (cm)
 • D. (cm)

Câu 10: Xét sóng truyền trên dây đàn hồi dài vô hạn với bước sóng . Hai điểm trên dây vuông pha khi khoảng cách giữa chúng bằng

 • A.
 • B. số lẻ phần tư bước sóng
 • C. số nguyên phần tư bước sóng
 • D. số bán nguyên lần

Câu 11: Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 60 HZ, tạo ra một sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 10 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ mười 1,8m. Tốc độ truyền sóng là

 • A. 12 m/s
 • B. 15 m/s
 • C. 6 m/s
 • D. 10,8 m/s

Câu 12: Nguồn sóng O dao động với phương trình (cm). Sóng truyền với tốc độ 600 m/s và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Phương trình truyền sóng tại M trên cùng một phương truyền sóng cách O một đoạn x=2m là:

 • A. cm
 • B. cm
 • C. cm
 • D. cm

Câu 13: Một sóng ngang truyền trên dây đàn hồi rất dài. Trong thời gian 10s sóng truyền được quãng đường là 2m, tần số dao động là f=10 Hz. Bước sóng bằng:

 • A. 1 cm
 • B. 0,5 cm
 • C. 2 cm
 • D. 1,5 cm

Câu 14: Một sóng cơ lan truyền trên mặt một chất lỏng với biên độ 3 cm. Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng và tốc độ dao động cực đại của phần tử sóng là 1,2π. Lấy π2 = 10. Ở cùng một thời điểm, hai phần tử sóng tại hai thời điểm trên cùng hướng truyền sóng cách nhau 2,25 m thì dao động lệch pha nhau

 • A. rad
 • B. rad
 • C. rad
 • D. rad

Câu 15: Sóng truyền trên sợi dây dài vô hạn. Biết hai điểm gần nhau nhất cách nhau 6 cm trên dây dao động lệch pha góc và vận tốc sóng bằng 360 cm/s. Tần số dao động của góc bằng

 • A. 20 Hz
 • B. 12 Hz
 • C. 30 Hz
 • D. 18 Hz

Câu 16: Sóng truyền từ A đến M với bước sóng m , biết rằng AM=45 cm. So với A thì sóng tại M có tính chất nào sau đây?

 • A. sớm pha hơn
 • B. cùng pha
 • C. ngược pha
 • D. trễ pha hơn

Câu 17: Nguồn phát sóng được biểu diễn: cm. Vận tốc truyền sóng là 4 m/s. Phương trình dao động của mỗi phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng cách nguồn là:

 • A. cm
 • B. cm
 • C. cm
 • D. cm

Câu 18: Một sóng cơ lan truyền trong môi trường được xác định bởi phương trình: (mm), với x đo bằng cm. Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường bằng nửa tốc độ truyền sóng khi biên độ $U_{0}$ bằng

 • A. 1,59 cm
 • B. 1,59 mm
 • C. 3,14 mm
 • D. 2 mm

Câu 19: Một song dọc truyền theo đường thẳng. Phương trình dao động của nguồn sóng tại O là: . Điểm M cách nguồn O một khoảng bằng 1/3 bước sóng ở thời điểm t = T/2 có dao động với li độ u = 2 cm. Biên độ sóng tại điểm này bằng

 • A. 2√3 cm.
 • B. 2√2 cm.
 • C. 4 cm.
 • D. 4√3 cm.

Câu 20: Cho một sóng có phương trình sóng là cm, trong đó x tính bằng m, t tính bằng giây. Bước sóng là

 • A. 4 cm
 • B. 8 cm
 • C. 8 m
 • D. 4 m
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 7 vật lí 12 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ


Trắc nghiệm lí 12 bài 7: Sóng cơ và sự lan truyền sóng (P1)
 • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021