Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì? Vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức? Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì

 • 1 Đánh giá

Đọc

Khởi động

Nói tên một người anh hùng nhỏ tuổi mà em biết

Trả lời câu hỏi

1. Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì?

2. Tìm chi tiết cho thấy Trần Quốc Toản rất nóng lòng gặp vua.

3. Vua khen Trần Quốc Toản thế nào?

4. Vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức?

5. Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì?

Luyện tập

1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp

Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì? Vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức? Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì

2. Kết hợp ô chữ bên trái với ô chữ bên phải để tạo câu nêu hoạt động

Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì? Vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức? Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì

Bài làm:

Khởi động

Tên một người anh hùng nhỏ tuổi mà em biết:

 • Kim Đồng
 • Lê Văn Tám
 • Nguyễn Bá Ngọc

Trả lời câu hỏi

1. Trần Quốc Toản xin gặp vua để xin vua cho đánh giặc.

2. Chi tiết cho thấy Trần Quốc Toản rất nóng lòng gặp vua: Đợi mãi không gặp được vua, Trần Quốc Toản liều chết xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến.

3. Vua khen Trần Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước.

4. Được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức vì: vua nói Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Vua ban cho quả cam quý nhưng xem Trần Quốc Toản như trẻ con, không cho bàn việc nước.

5. Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện sự vô cùng căm giận sứ giặc ngang ngược, sự dũng cảm, mạnh mẽ, có trách nhiệm với đất nước.

Luyện tập

1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp

Từ ngữ chỉ người:

 • Trần Quốc Toản
 • Vua
 • Sứ thần
 • Lính

Từ ngữ chỉ vật:

 • Thuyền rồng,
 • Quả cam
 • Thanh gươm

2. Kết hợp ô chữ bên trái với ô chữ bên phải để tạo câu nêu hoạt động: Trần Quốc Toàn xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến để gặp vua.

 • 116 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống