Chọn tiếng phù hợp thay cho dấu ba chấm (...). Tìm từ ngữ gọi tên loại quả có tiếng bắt đầu bằng s hoặc x

  • 1 Đánh giá

Viết

2. Chọn tiếng phù hợp thay cho dấu ba chấm (...):

a. dang/giang: ....tay, giỏi....., dở.....

b. dành/giành: dỗ...., tranh...., để....

3. Chọn a hoặc b

a. Tìm từ ngữ gọi tên loại quả có tiếng bắt đầu bằng s hoặc x

Chọn tiếng phù hợp thay cho dấu ba chấm (...). Tìm từ ngữ gọi tên loại quả có tiếng bắt đầu bằng s hoặc x

b. Chọn ip hoặc iêp thay cho dấu ba chấm (...)

- Nhân d... tết, em viêt một tấm th...gửi lời chúc đến các chú bộ đội Trường Sa.

- Những con sóng liên t... xô vào bờ.

Bài làm:

2. Chọn tiếng phù hợp thay cho dấu ba chấm (...):

a. dang/giang: dang tay, giỏi giang, dở dang

b. dành/giành: dỗ dành., tranh giành, để dành

3. Chọn a

a. Tìm từ ngữ gọi tên loại quả có tiếng bắt đầu bằng s hoặc x

  • Quả xoài
  • Quả sung
  • Quả sầu riêng
  • 66 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống