Mang đến lớp sách, báo viết về một loài vật nuôi trong nhà. Cùng đọc với bạn và trao đổi một số thông tin viết về loài vật đó

  • 4 Đánh giá

Đọc mở rộng

1. Mang đến lớp sách, báo viết về một loài vật nuôi trong nhà.

2. Cùng đọc với bạn và trao đổi một số thông tin viết về loài vật đó.

Mang đến lớp sách, báo viết về một loài vật nuôi trong nhà. Cùng đọc với bạn và trao đổi một số thông tin viết về loài vật đó

Bài làm:

2. Cùng đọc với bạn và trao đổi một số thông tin viết về loài vật đó.

- Tên loài vật đó: Con chim khướu

- Thức ăn: Chim khướu ăn tạp. Nguồn thức ăn khá đa dạng: gạo, gạo rang, cám trộn trứng, cào cào, thằn lằn,..

- Đặc điểm được ghi nhớ nhất của loài vật: Chim khướu hót hay, bắt trước được nhiều giọng, bắt trước được tiếng người rất nhanh.

  • 156 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống