Trình bày cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta? Tại sao cần phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Trình bày cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta? Tại sao cần phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm?

Bài làm:

Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta:

  • Được thể hiện ở tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành (nhóm ngành) trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp.
  • Tương đối đa dạng (3 nhóm ngành gồm 29 ngành công nghiệp).
  • Đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm (năng lượng,chế biến lương thực – thực phẩm, dệt – may…).
  • Có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến;giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác và sản xuất, phân phối điện,khí đốt, nước.

Lí do phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm là:

  • Khai thác có hiệu quả các thế mạnh (tự nhiên, kinh tế – xã hội).
  • Thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển và mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội, môi trường.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021