Trình bày những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 136 – sgk lịch sử 8

Trình bày những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX?

Bài làm:

Những đề nghị cải cách cuối thể kỉ XIX của các sĩ phu, quan lại yêu nước đáp ứng phần nào yêu cầu của nước ta lúc đó, có tác động tới cách nghĩ và làm củ một bộ phận quan lại triều đình. Tuy nhiên, nó vẫn còn có nhiều hạn chế như vẫn còn mang tính rời rạc, chưa giải quyết được mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam lúc đó.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021