Trình bày những hiểu biết của em về chủ nghĩa xã hội không tưởng?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trình bày những hiểu biết của em về chủ nghĩa xã hội không tưởng?

Bài làm:

CNXH không tưởng là học thuyết xây dựng một xã hội trong lòng chế độ tư bản, do Xanh Xi – mông, Phu – ri – ê và Ố - oen xây dựng, ra đời vào đầu thế kỉ XIX, chủ nghĩa xã hội không tưởng tố cáo mạnh mẽ sự bóc lột tư bản chủ nghĩa, nhưng không đề ra được con đường đấu tranh cách mạng đúng đắn để giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Họ chỉ dừng lại ở mơ ước xây dựn một xã hội mới, tốt đẹp, công bằng hơn, một cuộc sống không có nghèo khổ, không vó chiến tranh. Việc thực hiện ước mơ này chỉ được thực hiện thông qua tuyên truyền, cổ động mà không đấu tranh. Vì vậy, nó mang tính chất không tưởng.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 11